Ślōnsko tastatura do AnySoftKeyboard na Android – Silling

Ślōnsko tastatura do AnySoftKeyboard podpowiado i koryguje pisownia we ślabikorzu uproszczōnym. Do fungowanio tastatury trzeba nojprzōd zainstalować paket głōwny AnySoftKeyboard z Google Play Store abo z F-Droid, a potym zainstalować ślōnski dodatek.

AnySoftKeyboard to tastatura ze ôtwartym zdrzōdłym. Niy zbiyro ani niy wysyło nikaj żodnych danych, tōż może być ciekawo do ludzi, co majōm w zocy prywatność.

Ślōnsko tastatura do AnySoftKeyboard na Android