Szukocz – Silling

Szukocz to metawyszukowarka (link po angelsku), co zbiyro i porzōndkuje wyniki ze inkszych wyszukowarek i niy trzimie informacyji ô swojich używoczach.

Prywatność

Szukocz wychodnie niy ôstawio zbiorōw cookies na Waszyj maszinie. Jeźli zmiynicie swoje preferyncyje i klikniecie „Spamiyntej”, to we przeglōndarce ôstanōm zbiory cookies, co ino sōm używane do pamiyntanio Waszych sztalōnkōw i niczego inkszego. Żeby je skasować, styknie kliknōńć knefel „Prziwrōć wychodne”, co tyż je we preferyncyjach.

Logowanie numerōw IP je zastawiōne we sztalōnkach serwera. Wiyncyj informacyji ô prywatności niżyj we sekcyji „Czymu używać searx?”.

Ôprogramowanie

Szukocz funguje na ôprogramowaniu searx. To je projekt, co mo sparcie ôd Internetu Nowyj Gyneracyje (New Generation Internet; NGI), inicjatywy Kōmisyje Europejskij, co pōmogo budować internet do ludzi, a niy do korporacyji. W serwisie ôd NGI idzie poczytać godka ze posiedzicielym projektu (po angelsku).

Szukocz