Informacyje i autorzi

Przigotowanie Korpusu Ślōnskij Mŏwy i translatora – Grzegorz Kulik.

Cytowanie Korpusu: Kulik, G. i in.: Korpus Ślōnskij Mŏwy, Bytōm 2018. Dostympny z WWW: http://silling.org.

Patrōni z serwisu Patronite majōm status spōłautorōw Korpusu. Sōm to (alfabetycznie): Bogodar Bonczar, Piotr Ciążyński, Aleksander Janowski, Paweł Szewczyk i Marek Walorski.

Teksty zawarte we Korpusie Ślōnskij Mŏwy były dō niego wkludzōne za wiedzōm i zwolōm ôd jejich Autorōw.

Korpus Ślōnskij Mŏwy funguje dziynki systymowi Manatee, co go zbudowoł Pavel Rychlý ze Uniwersytetu Masaryka. Interfejs Korpusu funguje dziynki nŏczyniu KonText zbudowanymu ôd Instytutu Czeskigo Korpusu Nŏrodowego.

Translatōr maszinowy i jego interfejs funguje dziynki systymowi Apertium napisanymu na Uniwersytecie Alacant.

Interfejs serwisu funguje dziynki systymowi zarzōndzaniŏ treściōm Bludit.

Zawartość serwisu stworzōł Grzegorz Kulik, chyba że było zaznaczōno inakszyj.

Logo RSS stworzōne ôd używŏcza Jahoe z Wikimedia Commons i udostympniōne na Ôgōlnyj Licyncyji Publicznyj GNU.

Logo „f” nŏleży do Facebook, Inc.