Silling – Ślōnsko mowa we nowych technologijach

Fto my sōm

Co to je i co robi Silling

Silling chce wkludzić ślōnsko godka do świata nowych technologiji. Jak jynzyka niy ma we formie cyfrowyj, to straci sie warcij, aniżeli kożdy inkszy.

Silling je ôddany wolnymu ôprogramowaniu i ślōnskij godce. Dostymp do ôbōch winiyn być prosty i darmowy.

Na strōnie idzie znojś katalog ôprogramowanio po ślōnsku, Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski i ślōnsko-polski.

Nowiny

  • „Jōnek muzykant” je dostympny po ślōnsku

    „Jōnek muzykant” je dostympny po ślōnsku

    Klasyczno nowela ôd Henryka Sienkiewicza po naszymu.
  • Fedilab je dostympny po ślōnsku

    Fedilab je dostympny po ślōnsku

    Ôd 7 czyrwca, ôd wersyje 2.35.6, je dostympny po ślōnsku Fedilab, wielofunkcyjny androidowy klijynt zdecyntralizowanego Fediwersum, co sie skłodo ze mikroblogōw, dzielynio sie fotografijami i udostympniano wideo. Spiyro: Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Peertube, GNU Social, Friendica. Aplikacyjo mo szyroke funkcyje (nojbarzij

Nojnowsze programy

Programy

Programy

Katalog ślōnskigo ôprogramowanio na rozmajte platformy, pōmocy do pisanio po slōnsku i inkszych.

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Korpusōw sie używo do analizy statystycznyj, testowanio hipotez statystycznych, sprawdzanio wystōmpiyń abo weryfikowanio prawideł jynzykowych na danym polu godki.

Informacyje ô maszinowym translatorze

Informacyje ô maszinowym translatorze

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium.